Türk Eğitim Vakfı, uzman tıp doktorlarına yurtdışında burs verecek

Türk Eğitim Vakfı (TEV), Türk tıbbının seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere ülkemizde ihtiyaç duyulan temel bilimler ve uygulamalı alanlarda 1996 yılından bu yana 49 genç tıp doktoruna yurtdışında burs verdi.

Vakıf, bağışçı Dr. Orhan Birman ile Prof. Dr. Mehmet Öz burs fonundan, kurumunun desteklediği başarılı fakat maddi olanakları kısıtlı uzman tıp doktorlarına araştırma çalışmaları için yurtdışı bursu verecek. 2008–2009 yılı için;

Merhum Dr. ORHAN BİRMAN adına A.B.D de ve Batı Avrupa ülkelerinde;
1. Çocukluk çağındaki enfeksiyonlarda korunma ve yeni tanı yöntemleri,
2. Halk Sağlığı,
a. Sağlık Danışmanlığı (Health Informatics)
b. Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Teknoloji Danışmanlığı, (Health Care Information Technology)
3. Neuorodegeneratif Hastalıkları
konularında kurumunun desteklediği, başarılı fakat maddi imkanı kısıtlı uzman tıp doktorlarına burs sağlayacak. Ayrıca, Prof. Dr. MEHMET ÖZ burs fonundan A.B.D. de Prof. Dr. Öz ün yanında Kalp-Damar Cerrahisinde staj yapacak bir uzman tıp doktoruna burs verilecek.

BURSUN KAPSAMI

Burslar, Türk tıbbının seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere ülkemizde ihtiyaç duyulan, Çocukluk Çağındaki Enfeksiyonlarda Korunma ve Yeni Tanı Yöntemleri, Halk Sağlığı ( A. Sağlık Danışmanlığı (Health Informatics), B. Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Teknoloji Danışmanlığı, (Health Care Information Technology) ile Neuorodegeneratif Hastalıkları konularında A.B.D. ve Batı Avrupa ülkelerinde, Ayrıca A.B.D de Prof.Dr. Mehmet Öz ün yanında Kalp-Damar Cerrahisinde staj yapacak uzman tıp doktorlarına verilir.

BURS DUYURUSU

Burslar, her yıl Kasım, Aralık aylarında tıp fakülteleri ve eğitim hastaneleri aracılığı ile duyurulur.

BURS SÜRESİ

Burslar, her yıl Kasım, Aralık aylarında tıp fakülteleri ve eğitim hastaneleri aracılığı ile duyurulur.

BURSUN ESASLARI

1. Bursiyer, burs süresi içinde sadece bir dış ülkede, ancak o ülkenin bir veya en fazla iki merkezinde çalışabilir.
2. Burs sayısı her yıl Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, o yıl ki bütçe imkanlarına göre belirlenir.
3. Burs, yaşam giderleri bedelini kapsar. Okul kayıt ücretleri (tuition) karşılanmamaktadır.
4. Burs, ülkemizde sağlık hizmetlerinin uygulama düzeyini yükseltmek gayesiyle ihtiyaç duyulan konulara verileceğinden adayın;
a. Çalışmak istediği konunun, çalıştığı kurum veya bölüm tarafından ihtiyaçları kapsamında olduğunun belirtilmesi,
b. Çalıştığı veya döndüğünde çalışacağı kurumun, çalışma alanının kendisi, çevresi ve ülkemiz için oluşturacağı etkileşmeyi ve mümkün olduğu takdirde konu ile ilgili olarak bünyelerinde kadro sorunu olmayacağını belgelemesi,
c. Yurtdışında eğitimin yapılacağı kurumdan; çalışma konu ve kapsamının kabul edildiğini ve bu konuda yapılacak her türlü eğitim (doktora dersleri hariç) tatbikat veya sarf için herhangi bir ücret talebinin olmayacağını belirten bir yazıyı temin etmesi gerekir.

ADAYLARDA BAŞVURU İÇİN ARANACAK NİTELİKLER:

1. T.C. vatandaşı olmak ve 36 yaşından gün almamış bulunmak,
2. Türkiye deki tıp fakültelerinden “iyi” veya “pekiyi” derece ile mezun olmak,
3. Tıpta ihtisasını tamamlamış olmak,
4. Halen tıp fakültesi hastanelerinde ve/veya eğitim hastanelerinde görevli bulunmak ve kurumu tarafından aday gösterilmiş olmak,
5. Çalışmalarını yürütebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine hakim olmak.

ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER:

a. Ayrıntılı öz geçmiş,
b. Nüfus cüzdanının noterden tasdikli örneği, iki adet vesikalık fotoğraf ile,
c. Bir resmi kurumdan alınmış heyet raporu,
d. Tıp öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren resmi belge (transkript),
e. Tıp diplomasının noter tasdikli örneği,
f. Tıpta uzmanlık diplomasının noter tasdikli örneği,
g. Tıpta uzmanlık eğitimi süresince bilimsel yayınları, katıldığı kongreler, verdiği bildiriler ve sicil notu,
h. Tıp öğrenimi süresince adayı tanıyan iki öğretim üyesinden alınacak referans mektupları,
i. Yurt dışına gidiş gerekçesini ve hedefine nasıl ulaşacağını belirten aday tarafından yazılmış ayrıntılı bir rapor,
j. Akseptansalınan kurumun eğitim alacağı konuya uygun olduğunu belirten bölüm başkanının veya klinik şefinin referansı,
k. Halen çalışmakta olduğu kurumda; çalıştığını, dönüşte aynı kurumda çalışmaya devam edeceğini ve önerilen projenin
gerçekleşmesinin kurum ve ülke için yararlı olacağına ilişkin Dekanlık veya Başhekimliğin onayını gösteren belgeler,
l. Gideceği yabancı ülkedeki öğretim ve araştırma kurumundan kabul belgesi (akseptans) almak,
m. İngilizce diline yeterli derecede vakıf olduğunu belirten geçerli bir belge (Örneğin Doçentlik Yabancı Dil Sınavı, Devlet
Memurları Sınavı, IELTS veya TOEFL) vermek veya Türk Eğitim Vakfı'nın öngördüğü bir dil sınavından geçmiş olmak.
Belgeleri kapsayacak aday dosyalarının 25 Ocak 2008 tarihine kadar TEV'e ulaştırılması gerekli.

BURSİYERLERİN SEÇİMİ

Yabancı dil seviyesinin yeterli olduğunu belgeleyen ve yurt dışındaki kurumlardan kabul belgelerini temin eden adaylar mülakata çağırılacaklardır. Mülakata çağırılacakların şehirler arası ve şehir içi vb. masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır. Mülakat Komisyonu adayların başvurularını ve çalışma projelerini inceleyip, adaylarla görüşerek, içlerinden bursa layık gördüklerini belirlerler, kesin kararı TEV Yönetim Kurulu verir.

BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Asil bursiyerliği kazananlar Türk Eğitim Vakfı na Noter den tasdikli Taahhütname ve Kefaletname vermeyi ve çalışmalarını/öğrenimlerini tamamladıktan sonra derhal yurda dönmeyi şimdiden kabulleneceklerdir. Bursiyerler öğrenimleri süresince kendilerine yapılan döviz ödemelerinin tamamını yurda dönüp çalışmaya başladıktan sonra ileride kendileri gibi bir Türk gencinin yetişmesi için uygun taksitlerle Vakfa geri ödemeyi zaruri bir yükümlülük kabul ederler. Mülakat Komisyonu, bursiyerin en iyi düzeyde eğitim alıp almadığını takip için her adaya komisyon içinden bir danışman atar. Bursiyer, danışmanına her üç ayda bir çalışmaları ile ilgili rapor gönderir (Danışman, bursiyerin çalışmaları ile ilgili olarak her üç ayda bir hazırlayacağı faaliyet raporu ile TEV i bilgilendirir). Yurt dışında kalış süresi iki sene olan bursiyerler, birinci yılın sonunda, çalışmalarını sürdürdükleri kurum ile yurt içinde bağlı bulundukları kurumdan temin edecekleri, sürelerinin bir sene daha uzatıldığını belirten yazıları Vakfa gönderirler. Araştırma çalışmalarını tamamlayıp yurda dönen bursiyer, yurt dışında çalıştığı kurum yetkilisinden alacağı belgeyi Türk Eğitim Vakfı na verecektir.

  • Paylaş: